Lübbo Patent

Musik: Hannes Flesner
Text: Hannes Flesner

Dat is uns Lübbo Patent,
dat is de Fennt, de’t all kennt.
Dat gifft rein nix up’t Welt,
wat Lübbo neet kann.
Bloot, wenn’t d’rum geiht,
dat een wat deit,
is Lübb’ all lang over’t Heid,
man mit Beck, steiht Lübbo alltied sien Mann.

Uns Lübb’ kann Biggen möten,
kann sogaar hoogdüütsch flöten,
kann good mit Boßel scheten,
kann ock’n Röttschlag setten,
uns Lübb’ kann Peer offmessen,
‘n froren Pütt updwersen,
kann heil bi’t Gulf uplangen,
mit Rüschen Mullen fangen.

Dat is uns Lübbo Patent,
dat is de Fennt, de’t all kennt.
Dat gifft rein nix up’t Welt,
wat Lübbo neet kann.
Bloot, wenn’t d’rum geiht,
dat een wat deit,
is Lübb’ all lang over’t Heid,
man mit Beck, steiht Lübbo alltied sien Mann.

Uns Lübb’ kann Torf upstuken,
kann Ülrk in’t Düüstern ruken,
he kann ‘n Reitdach dichten,
he kann mit Hand noch sichten,
Lübb, kann ock noch Schwartbrot backen,
Kinner een mit Foot to raaken,
kann alleen ‘n Koophuus schummeln,
kann an Elektrisch fummeln.

Dat is uns Lübbo Patent,
dat is de Fennt, de’t all kennt.
Dat gifft rein nix up’t Welt,
wat Lübbo neet kann.
Bloot, wenn’t d’rum geiht,
dat een wat deit,
is Lübb’ all lang over’t Heid,
man mit Beck, steiht Lübbo alltied sien Mann.

Uns Lübb’ kann Swienfoor koken,
kann ock ‘n Trecker maken,
kann an’t Börgmester schrieven,
kann roode Runkels rüden,
kann jede Tuun umwöhlen,
kann sogaar Höhner föhlen,
kennt war van’t Hollandraden,
kann Eier hochkant braden.

Dat is uns Lübbo Patent,
dat is de Fennt, de’t all kennt.
Dat gifft rein nix up’t Welt,
wat Lübbo neet kann.
Bloot, wenn’t d’rum geiht,
dat een wat deit,
is Lübb’ all lang over’t Heid,
man mit Beck, steiht Lübbo alltied sien Mann.