Genever Marie – Hannes Flesner

Musik: Hannes Flesner
Text: Hannes Flesner

Irgendwo in’t Holt tüschen Wittmund un Wiesmoor
dor schall’n Weertskupp stahn,
de kennt woll jede Mann
Un jeder kennt ock Marie, de Wirtsfroo,
de, wenn se will, hell prima Tango tanzen kann.

Genever Marie, Genever Marie
vanavend drink ick mien Sööpke weer bi di.
Genever Marie, Genever Marie
vanavend bün ick weer bi di.

Door hangt’n Kloot an een Band over’t Tresen,
Sülvern Pokaalen, de stahn hier in’t Regaal
Un övert Huusdöör, dor kannst du lesen,
hier bi Marie, hier hebbt de Sportler hör Lokaal.
Genever Marie, Genever Marie
vanavend drink ick mien Sööpke weer bi di

Genever Marie, Genever Marie
vanavend bün ick weer bi di.
Is Jubiläum, ‘n Hochtied, ‘n Kindsdööp
denn geiht dat rund un denn schleit de Stimmung hoch
denn word de fiert bi Marie bit anner Mörgen
denn freut sück aver all, denn singt dat hehle Looch.

Genever Marie, Genever Marie
vanavend drink ick mien Sööpke weer bi di
Genever Marie, Genever Marie
vanavend bün ick weer bi di

Na na na na, na na na na na
na na na na na na na na na na
Genever Marie, Genever Marie
vanavend bün ick weer bi di.